Kultūras nodaļa

Rugāju novada domes Kultūras nodaļa ir Rugāju novada domes izveidota struktūrvienība, kas koordinē, pārrauga un organizē kultūras iestāžu - tautas nama, kultūras darba organizatora, bibliotēku un muzeja darbu Rugāju novadā. Nodaļas funkcijas ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Rugāju novadā.

Realizējot pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu kultūras un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un tautas jaunrades attīstībā, Kultūras nodaļa savā darbībā:

 • Īsteno Latvijas valsts kultūrpolitikas virzienus Rugāju novadā;
 • Nodrošina novada pašvaldību saikni valsts kultūrpolitikas realizēšanā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru, kā arī citām valsts kultūras institūcijām
 • Uztur latviskās kultūras un sekmē citu tautu kultūras attīstību, veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu un tā mērķtiecīgu izmantošanu Rugāju novadā;
 • Sekmē kultūras dzīves norišu daudzveidību un tautas mākslas attīstību kultūras nodaļas padotībā esošajās iestādēs, kā arī profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību Rugāju novadā.


Nodaļas vadītāja
GUNTA GRIGĀNE
Tālrunis:
27801493
E-pasts: gunta.grigane@inbox.lv
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Pirmdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
12.00 - 14.00
Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt.
Lazdukalna pagasta saieta nama kultūras
pasākumu organizatore
SARMĪTE AKMENTIŅA
Tālrunis: 26698292
E-pasts: sarmite.akmentina@rugaji.lv
(Skolas iela 3A, Benislava, Rugāju novads)

Trešdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
10:00 – 14:00


NOLIKUMS
Rugāju tautas nams

(Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju novads)


Rugāju novada tautas nams ir sava novada sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un tautas mākslas vērtību uzturēšanas un atpūtas centrs. Sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas:

 • Izstrādā un koordinē kultūras norišu kalendāru pagastā;
 • Sniedz pieteikumu Tautas nama finansēšanai Rugāju novada domē;
 • Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaistot tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicina starptautisko sadarbību;
 • Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi pagastā;
 • Organizē koncertu, izrāžu, izstāžu darbību;
 • Organizē izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās sfērās;
 • Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem;
 • Dokumentē Tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību;
 • Veic atskaiti par iestādes darbu Valsts Statistikas komitejai, Nemateriālā kultūras mantojuma Valsts aģentūrai, LR Kultūras ministrijai.


Lazdukalna Saieta nams

(Skolas iela 3A, Benislava, Rugāju novads)


Lazdukalna saieta nams atklāts 2011. gada 19. novembrī. Tā darbība tiek virzīta uz iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apmierināšanu pēc pieprasītā kultūras pasākumu klāsta, aktualizējot arī tradicionālo kultūru, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un dokumentēšanu. Par notiekošajiem kultūras pasākumiem un norisēm regulāri tiek informēti dažādi masu mediji. Lazdukalna saieta nama telpas ir iespēja arī izīrēt privātiem pasākumiem.

Lazdukalna saieta nams aicina un gaida ikvienu, kas vēlas pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, priecēt novada iedzīvotājus, uzkrāt pieredzi un gūt gandarījumu!

Lazdukalna saieta namā aktīvi darbojas vairāki pašdarbnieku kolektīvi:

- Rugāju novada Lazdukalna pagasta dramatiskais kolektīvs „Zibšņi”. Kolektīva vadītāja Arnita Rakstiņa. (Mēģinājumi: piektdienās, sestdienās)

- Rugāju novada Lazdukalna pagasta etnogrāfiskais ansamblis „Benislava”. Kolektīva vadītāja Reģīna Čudarāne. (Mēģinājumi: trešdienās)

- Rugāju novada Lazdukalna pagasta senioru deju kopa „Tonuss”. Kolektīva vadītāja Lūcija Jermacāne. (Mēģinājumi: trešdienās)

- Rugāju novada Lazdukalna pagasta garīgās mūzikas vokālais ansamblis „Sonāte”. Kolektīva vadītāja Aija Ikstena. (Mēģinājumi: otrdienās)

Lazdukalna saieta namā norisinās arī teātra izrādes, koncerti, izstādes, kā arī notiek daudzas jautras balles, kurās ir uzstājušās tādas grupas kā: ”Ginc un Es”, „Galaktika”, Kaspars Makss, Ainārs Lipskis, „Patriot.lg”, „Draugi”, Zintis Krakops, Aigars Kaupužs, „Labais tonis”, „Kontrasts” “Ceļavējšs”, “Zaļā gaisma”, “Velves” u.c. Saieta namā tiek arī organizēti daudzi Eglaines pamatskolas pasākumi.

Sekojiet līdzi jaunumiem par Lazdukalna Saieta namu arī:

www.twitter.com/Lazdukalna_SN un www.draugiem.lv/lazdukalns