Vispārīgas konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Vispārējā un juridiskā nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

Klients vēršas pie Rugāju novada domes Vispārējās un juridiskās nodaļas darbiniekiem, pieprasot informāciju par interesējošo jautājumu. Vispārējās un juridiskās nodaļas darbinieks sniedz atbildi klientam vēlamā veidā. Vispārējās un juridiskās nodaļas darbinieks sagatavo un izvieto izziņas materiālus apmeklētājiem pieejamās vietās.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Vispārīgās konsultācijas pa tālruni vai klātienē tiek sniegtas pieprasīšanas brīdī, ja nepieciešama informācijas apkopošana, vienojas par termiņiem.Ja ir saņemts vispārīgas konsultācijas pieprasījums pa pastu, atbilde tiek sniegta normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

Nepieciešamie dokumenti

Nav

Pakalpojuma maksa

Pakalpojums ir bezmaksas

Reglamentējošie normatīvie akti

Iesniegumu likums; Administratīvā procesa likums; Informācijas atklātības likums

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 27832856 (Arnita Pugača, sekretāre)

e-pasts: dome@rugaji.lv