Valsts un pašvaldību vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Lazdukalna pagasta pārvaldē
VELTA LEONE
Tālrunis:
25446353
E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Piektdienās


no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
8.30 - 12.30
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
8.30 - 17.00

Valsts un pašvaldību vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Rugāju novada domē
LAURA KONIVALE
Tālrunis:
66954841
E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās


no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00
8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00

PAKALPOJUMI

VPVKAC nolikums

Lauksaimniecības datu centrs

1. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes pakalpojums (e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests

1. Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

1. CV un vakanču reģistrēšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

3. Informatīvās dienas e-versija

Konsultācijas

4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

5. Profilēšana

Konsultācijas

6. Karjeras pakalpojumi

Konsultācijas

7. Apmācību monitorings

Konsultācijas

8. Darba tirgus prognozes

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas (e-pakalpojums)

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas (e-pakalpojums)

4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis - konsultants

Konsultācijas (e-pakalpojums)

5. Manā īpašumā deklarētās personas

Konsultācijas (e-pakalpojums)

6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Konsultācijas (e-pakalpojums)

8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Konsultācijas (e-pakalpojums)

9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas (e-pakalpojums)

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas (e-pakalpojums)

11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Konsultācijas (e-pakalpojums)

12. Šengenas vīzas pieteikums

Konsultācijas (e-pakalpojums)

13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

14. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas (e-pakalpojums)

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Konsultācijas (e-pakalpojums)

5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Konsultācijas (e-pakalpojums)

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas (e-pakalpojums)

2.Darbavietas higiēniskais raksturojums

Konsultācijas (e-pakalpojums)

3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumi­em Darba inspekcijas kompetences jomā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Konsultācijas (e-pakalpojums)

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas (e-pakalpojums)

6. Ziņojums par arodslimības gadījumu

Konsultācijas (e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

1. Algas nodokļa grāmatiņu

Klātienes pa­kalpojums

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Klātienes pa­kalpojums

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu

Klātienes pa­kalpojums

4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Klātienes pa­kalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

Konsultācija (e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra


Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:


1. Apbedīšanas pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

4. Bērna kopšanas pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

5. Bērna piedzimšanas pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

7. Ģimenes valsts pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pār­valdītāja un ieguldījuma plāna maiņu

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienā­kumu nodokli

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldī­juma plāna izvēli

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

19. Invaliditātes pensija

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

21. Maternitātes pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

24. Paternitātes pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

27. Slimības pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldī­jumu plāna maiņa

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un iegul­dījumu plāna izvēle

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

31. Vecāku pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pen­sijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

2. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

3. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

Konsultācija

4. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā

Konsultācija (e-pakalpojums)

5. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija (e-pakalpojums)

6. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija

7. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

8. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Konsultācija (e-pakalpojums)

9. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā doku­menta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments

Konsultācija (e-pakalpojums)

10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumen­tiem

Konsultācija

11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū

Konsultācija

12. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

Konsultācija

13. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

Konsultācija (e-pakalpojums)

14. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

Konsultācija

15. Kadastra informācija mantojuma lietai

Konsultācija

16. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

Konsultācija

17. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

Konsultācija (e-pakalpojums)

18. Mani dati Kadastrā

Konsultācija (e-pakalpojums)

19. „Mans konts" Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv

Konsultācija (e-pakalpojums)

20. Mobilā aplikācija kadastrs.lv

Konsultācija

21. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.

Konsultācija

22. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija (e-pakalpojums)

23. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lvkonta izveidei

Konsultācija (e-pakalpojums)

24. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.

Konsultācija

25. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu

Konsultācija (e-pakalpojums)

26. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu

Konsultācija

27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

Konsultācija (e-pakalpojums)

28. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

Konsultācija (e-pakalpojums)

29. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana

Konsultācija (e-pakalpojums)

30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtīju­mu noformēšana

Konsultācija (e-pakalpojums)

31. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

Konsultācija

32. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadas­trālo uzmērīšanu

Konsultācija (e-pakalpojums)