Jauniešu iniciatīvu interešu centrs

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrs ir Rugāju novada pašvaldības iestāde, ar kuras palīdzību tiek veikts darbs ar jaunatni, ievērojot pašvaldības lēmumus, Jaunatnes likumu, citus LR likumdošanas aktus un normatīvus.

Centra darbības mērķi:

 • Ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei;
 • Veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Centra sniegtie pakalpojumi:

 • grāmatas, žurnāli;
 • internets, datori;
 • TV, DVD;
 • galda spēles;
 • novuss.

Centra ēkā atrodas telpas:

 • konsultāciju sniegšanai jauniešiem;
 • kur jaunieši var organizēt seminārus, lekcijas, nodarbības, pasākumus u.tml.;
 • kas paredzētas informācijas iegūšanai;
 • kur jaunieši var izmantot savu brīvo laiku, piemēram, spēlējot galda spēles, skatoties video vai klausoties mūziku u.tml.;
 • jaunatnes organizāciju un jauniešu iniciatīvu grupu birojiem;
 • jauniešu izmitināšanai (nakšņošanai) Centra pasākumu vai projektu īstenošanas laikā.
Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu vadītāja
LĪGA KRAVALE
Tālrunis: 27818471
E-pasts: rjiic@rugaji.lv
Darba laiks: no plkst. 10.00 - 18.00
(Kurmenes iela 87, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājiem centrs atvērts:
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00


NOLIKUMS

Grozījumi nolikumā