Izziņu, izrakstu un norakstu izsniegšana

Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Vispārējā un juridiskā nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

Dome pēc pieprasījumiem izsniedz izziņas, izrakstus un norakstus, kas nepieciešami tiesību pieradīšanai un darījumos.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

  1. Iesniegt iesniegumu.
  2. Uzrādīt nepieciešamos dokumentus (personas identifikācijas dokumentu u.c.).
  3. Samaksāt pašvaldības nodevu.
  4. Saņemt izziņu, dokumentu kopiju, izrakstu vai norakstu.

Nepieciešamie dokumenti

  1. Personas identifikācijas dokuments (pase).
  2. Personas iesniegums.

Pakalpojuma maksa

Izziņu, izrakstu un norakstu izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

Reglamentējošie normatīvie akti

Informācijas atklātības likums; Fizisko personu datu aizsardzības likums; Iesniegumu likums; Administratīvā procesa likums.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521348 (Ausma Duļevska, lietvede)

e-pasts: lietvede@rugaji.lv