Izziņa

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 87, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: rugvsk@gmail.com

Informācija par pakalpojumu

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Jānorāda, kādai iestādei izziņa jāiesniedz, jāapliecina izziņas saņemšana ar parakstu (iesnieguma veidlapa) .

Reglamentējošie normatīvie akti

28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521335 (Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore)

Tālrunis: 64521338 (Līga Spriņģe, Rugāju novada vidusskolas lietvede)

e-pasts: rugvsk@gmail.com