Izziņa par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Personīgi iestādē,

pa pastu

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugāji,

Rugāju novads, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv

(dokumentiem, kas ir elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Informācija par pakalpojumu

Pašvaldība sniedz izziņu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši Rugāju novada Rugāju pagasta vai Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumam. Izziņa nepieciešama darījumiem ar īpašumu.

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Noteiktas formas iesniegums

Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments

Zemes robežu plāns

Pakalpojuma maksa

Nav noteikta pakalpojuma maksa.

Reglamentējošie normatīvie akti

13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums

16.09.2009. Rugāju novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/2009 "Par Rugāju novada teritorijas plānojumu"

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64507247(Attīstības un plānošanas nodaļa)