Izglītības pārvalde

Pārvaldes darbības mērķis ir nodrošināt Rugāju novada iedzīvotāju tiesības uz pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, tiesības uz profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apgūšanu, neformālās izglītības un mūžizglītības programmu apguvi. Izglītības pārvalde ir Rugāju novada pašvaldības struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības kompetenci izglītības, sporta un jaunatnes jomās.

Izglītības pārvaldes kompetence:

 • Normatīvo aktu ievērošana, pašvaldības lēmumu izglītības jomā izpilde.
 • Valsts piešķirto līdzekļu (mērķdotācija), pašvaldības finansējuma izglītībai sadale.
 • Izglītojamo iesaistes valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, konkursos, skatēs, sacensībās koordinēšana.
 • Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides, tālākizglītības nodrošināšana un metodiskā darba nodrošināšana.
 • Mūžizglītības politikas uzdevumu īstenošana.
 • Atbalsta nodrošināšana izglītības iestāžu darbībai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai.
 • Izglītības informācijas bāzes izveidošana un datu aktualizēšana, valsts statistikas datu apkopošana.
 • Bērnu tiesību aizsardzība, Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs.
 • Sporta un jaunatnes politikas plānošanas organizācija un īstenošanas kontrole.
 • Izglītības procesu analīze, iestāžu attīstības plānošana ilgtermiņā.
 • Informācijas apmaiņa ar novada izglītības iestādēm, Izglītības un zinātnes ministriju un citām institūcijām.
 • Sadarbība ar izglītību saistīto projektu jautājumos.

Pārvaldes vadītāja
BIRUTA BERKOLDE
Tālrunis:
64507246; 27869387
E-pasts: izglitiba@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Otrdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
10.00 - 14.00


NOLIKUMS