Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas noteikumiem

Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Personīgi iestādē,

pa pastu

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugāji,

Rugāju novads, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv

(dokumentiem, kas ir elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Informācija par pakalpojumu

Izsniedz iznformāciju par spēkā esošo Rugāju novada Rugāju pagasta vai Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu- par plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu, par galvenajām aizsargjoslām un citiem teritorijas izmantošanas apgrūtinājumiem.

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Noteiktas formas iesniegums

Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments

Zemes robežu plāns

Pakalpojuma maksa

Nav noteikta pakalpojuma maksa.

Reglamentējošie normatīvie akti

16.09.2009. Rugāju novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/2009 "Par Rugāju novada teritorijas plānojumu"

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64507247(Attīstības un plānošanas nodaļa)