Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Vispārējā un juridiskā nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

Privātpersona iesniedz un Rugāju novada dome, izskata dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, un atbild uz to, kā arī nosaka kārtību, kādā Rugāju novada dome pieņem apmeklētājus.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1) Jāiesniedz iesniegumu Rugāju novada domei.
2) Iesniegumā jānorāda ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese).
3) Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.

Nepieciešamie dokumenti

Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

Pakalpojuma maksa

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana ir bezmaksas pakalpojums

Reglamentējošie normatīvie akti

"Iesniegumu likums"

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 27832856 (Arnita Pugača, sekretāre)

e-pasts: dome@rugaji.lv