Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk- GMI) līmeņa nodrošināšanai

Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novads, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

1. Pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis vienai personai ir EUR 49.80.

3. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīstama par trūcīgu”.

4. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai saņemtu pabalstu persona pašvaldībai iesniedz:

a) iesniegumu ar lūgumu piešķirt GMI pabalstu;

b) iztikas līdzekļu deklarāciju;

c) vienošanos par līdzdalību;

d) pabalsta aprēķinu GMI nodrošināšanai;

e) citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

2. Pēc iesnieguma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā novērtē personas ienākumus un materiālo stāvokli. Ja nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu.

3. Sociālais dienests pieņem lēmumu (izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

4. Pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

5. Pabalstu izmaksā Rugāju novada domes kasē darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv