Pieteikšanās elektroniskai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanai (pa e-pastu)


Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

dome@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

Finanšu nodaļa sadarbībā ar portālu www.epakalpojumi.lv sniedz iespēju nodokļa maksātājiem saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu pa e-pastu.

Nodokļa maksātājam arī pastāv iespēja izvēlēties, vai viņš turpmāk vēlas saņemt maksāšanas paziņojumus drukātā veidā pa pastu vai nē. Ja maksātājs vēlas saņemt maksāšanas paziņojumu elektroniski – uz e-pastu, nepieciešams iesniegt Rugāju novada domē iesniegumu personīgi vai nodokļa maksātājs reģistrējas (autorizējas) portālā www.epakalpojumi.lvun izmanto portālā sniegtos pakalpojumus, tai skaitā, iespēju reģistrēties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai uz norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziskas vai juridiskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nodokļa maksātāja rakstisks iesniegums, kas iesniegts personiski Rugāju novada domē, vai arī autorizējoties www.epakalpojumi.lv portālā, reģistrējot e-pasta adresi un iesniedzot elektronisku iesniegumu pašvaldībā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Portālā reģistrētiem lietotājiem maksāšanas paziņojumi tiek nosūtīti pa e-pastu likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos (līdz kārtējā gada 15.februārim).

Ja nodokļa maksātājs reģistrēsies portālā www.epakalpojumi.lv nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai pa e-pastu pēc kārtējā gada 15.februāra, tad maksāšanas paziņojums elektroniski tiks nosūtīts tikai ar nākamo pārskata gadu.

Pakalpojuma maksa

Nav noteikta pakalpojuma maksa

Pakalpojuma saņemšana

Pa e-pastu

Uzziņas un informācija

Rugāju novada domes nodokļu administratores:

Ina Poiša (Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos) , tālr. 64521350, 26698757

Zigrīda Anča (Lazdukalna pagasta pārvaldē, Bērzu ielā 8, Benislavā), tālr. 64546826, 27839513