Dzīvokļa pabalsts


Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novads, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

1. Pabalstu piešķir I grupas invalīdiem un vientuļajiem pensionāriem malkas iegādei EUR 40.

2. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai saņemtu pabalstu persona pašvaldībai iesniedz:

a) iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokļa pabalstu;

b) iztikas līdzekļu deklarāciju.

2. Pēc iesnieguma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā novērtē personas ienākumus un materiālo stāvokli. Ja nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu.

3. Sociālais dienests pieņem lēmumu (izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

4. Pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

5. Pabalstu izmaksā Rugāju novada domes kasē darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv