Dzīvesvietu deklarēšana, izziņas izsniegšana par dzīvesvietu

Personīgi iestādē:

Rugāju novada domē

Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugāji, LV 4570

Elektroniski:

Deklarēt dzīvesvietu iespējams klātienē, dzīvesvietas deklarēšanas iestādē - Rugāju novada domē vai portālā www.latvija.lv

Informācija par pakalpojumu

Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.

Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un dome lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam, ja dzīvesvieta deklarēta Rugāju novada administratīvajā teritorijā:

1)par personas deklarēto dzīvesvietu;

2)par personas iepriekšējo dzīvesvietu;

3)par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu.

Kas jādara, lai saņemtu šo pakalpojumu

Lai saņemtu izziņu, personai, vai tās pārstāvim jāierodas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē - Rugāju novada domē

Nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments.

2. Dokumenti, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarējamā dzīvesvietā;

Pakalpojuma maksa

Dzīvesvietas deklarēšana klātienē

Valsts nodeva EUR 4,27

Dzīvesvietas deklarēšana portālā www.latvija.lv

Bezmaksas

Ziņa par dzīvesvietas anulēšanu

Bezmaksas

Reglamentējošie normatīvie akti

Izziņas par deklarēto dzīvesvietu izsniegšana - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra", Dzīvesvietas deklarēšanas likums, Iedzīvotāju reģistra likums, MK noteikumi Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju", MK noteikumi Nr. 72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu".

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 20219774 , Liene Pipure, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

e-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv