Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa ir Rugāju novada pašvaldības struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības kompetenci civilstāvokļu aktu reģistrācijas jomā.

Dzimtsarakstu nodaļas kompetence:

  1. Civilstāvokļa aktu (dzimšanas, miršanas, laulības) reģistrācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.
  2. Materiālu un atzinumu sagatavošana par civilstāvokļa aktu ierakstu grozīšanu, labošanu, atjaunošanu, anulēšanu un papildināšanu.
  3. Materiālu sagatavošana personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietās.
  4. Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību un izrakstu no reģistriem izsniegšana.
  5. Dokumentu un arhīva materiālu (sākot ar 1994.gadu )glabāšana.
  6. Datu apkopošana un to sistemātiska sniegšana Valsts statistikas pārvaldei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Balvu pasu daļai, Valsts policiaji, LR Tieslietu Konsulārajam departamentam, Rugāju novada pašvaldībai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Balvu nodaļai un citām valsts un pašvaldību institūcijām.
  7. Ģimenes tradīciju popularizēšana Rugāju novadā, organizētot laulību un ģimenes svētku ceremonijas.
  8. Laulības un ģimenes likumdošanas skaidrošana Rugāju novada iedzīvotājiem.
  9. Demogrāfisko datu analīze Rugāju novadā.


Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu cenrādis

Dzimšanas, miršanas akta reģistrācija

bezmaksas

Civilstāvokļa aktu reģistru ieraksta atjaunošana, papildināšana, labošana un anulēšana

7 EUR (valsts nodeva)

1.42 EUR (pašvaldības nodeva)

Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšana

7 EUR (valsts nodeva)

1.42 EUR (pašvaldības nodeva)

Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecinoša izziņa vai izraksts no reģistra

1.42 EUR (pašvaldības nodeva)

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

71.14 EUR (valsts nodeva)

Lietas sagatavošana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai

4.27 (pašvaldības nodeva)

Laulības akta reģistrācija

14 EUR (valsts nodeva)

10 EUR (pašvaldības nodeva)

Dzīvesvietas deklarēšana

4.27 EUR (valsts nodeva)

Izziņas par deklarēto dzīvesvietu izsniegšana

4.28 EUR (valsts nodeva)


Vadītāja
LIENE PIPURE
Tālrunis:
20219774
E-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00
15.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00


Civilstāvokļa aktu likums

Civillikums.Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību

Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību

NOLIKUMS