Dzimšanas reģistrācija


Personīgi iestādē

Rugāju novadā

Dzimtsarakstu nodaļa

Kurmenes iela 48, Rugāji, LV 4570

Elektroniski

Bērna dzimšanas reģistrācija elektroniski nav pieejama

Informācija par pakalpojumu

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Reģistrējot bērna dzimšanu, ieinteresētajām personām (bērna vecākiem), jāierodas personīgi dzimtsarakstu nodaļā.

2. Jāuzrāda nepieciešamie dokumenti.

3. Bērna dzimšanas reģistrācija notiek 1 darba dienas laikā, klātesot bērna vecākiem

Nepieciešamie dokumenti

1. Ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegtas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu.

2. Vecāku laulības apliecība, ja vecāki ir laulībā; ja bērna vecāki nav laulībā, dzimtsarakstu nodaļā jāaizpilda paternitātes atzīšanas iesniegums.

3. Personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma maksa

Bērna dzimšanas reģistrācija ir bezmaksas.

Reglamentējošie normatīvie akti

Dzimšanas fakta reģistrāciju nosaka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, MK noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 20219774, Liene Pipure, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

e-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv