Rugāju novada domes kārtējā sēde 2016. gada 20. oktobrī plkst. 14.00

1. Par noteikumu Nr.5/2016 “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Rugāju novadā” apstiprināšanu.

2. Par Rugāju sporta centra nolikuma apstiprināšanu.

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma ,,Lejnieki” sadalīšanu.

5. Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

6. Par dzīvojamās telpas īri Z. Š.

7. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Imanta Pulksteņa individuālajam uzņēmumam “Sinepes un Medus”.

8. Par noteikumu Nr.6/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā””’ apstiprināšanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr.8/2016 Par ielu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rugāju novadā” pieņemšanu.

10. Par saistošo noteikumu Nr.9/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā” pieņemšanu.

11. Par nekustamā īpašuma „Sprūdīši” atsavināšanu.

12. Par nekustamā īpašuma „Lapmeži” (starpgabala) atsavināšanu.

13. Par saistošo noteikumu Nr.10/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2016 „Par Rugāju novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu.


Papildjautājumi

1. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma ,,Rūčamala” sadalīšanu.

3. Par Rugāju novada pašvaldības valdījumā esošās rezerves zemes fonda zemes vienības nodošanu valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā.

4. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0084.

5. Par nosaukuma ,,Slēģi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.