Rugāju novada domes kārtējā sēde 2017.gada 19.janvārī plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu.

2. Par nekustamā īpašuma ,,Nektāres” sadalīšanu.

3. Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

4. Par nosaukuma ,,Smaidas” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Gaiļukalniņš” atsavināšanas ierosināšanu.

6. Par nosaukuma ,,Lapmeži 2” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

7. Par finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2017. gadā.

8. Par J. K. uzturēšanās izmaksu sociālās aprūpes centrā „Rugāji” segšanu.

9. Par izmaksām 2017. gada mēnesī par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

10. Par Muzeja nolikuma apstiprināšanu.

11. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu laika periodam no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. augustam.

12. Par valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu 2017. gadā.

Papildjautājumi:

1. Par nosaukuma ,,Duravnieki” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

2. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu Rugāju sporta centra direktoram.

3. Par dzīvojamās telpas īri.

4. Par nekustamā īpašuma ,,Slēģi” atsavināšanas ierosināšanu.

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0522 lietošanas mērķa maiņu.