Rugāju novada domes ārkārtas sēdes, 2013.gada 27.jūnija sākums plkst. 14:00

Sākas plkst. 14.00
Rugāju novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par pašvaldības zemes nomu.
3. Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu.
4. Par nekustamā īpašuma „Bundzenieki" sadalīšanu.
5. Par nekustamā īpašuma „Cibuļi" sadalīšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Upesmala" sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi" sadalīšanu.
8. Par Rugāju novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam gala redakcijas pieņemšanu.
9. Par grozījumiem Rugāju Sporta centra amata vienību un amatalgu sarakstā.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai.
11. Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2012.gadu apstiprināšanu.
12. Par Rugāju novada pašvaldības gada pārskata par 2012.gadu apstiprināšanu.