Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 27.janvārī plkst.14.00

Par atsevišķu zemes vienību atdalīšanu no īpašuma zemes.

 • Par nekustamo īpašumu „Pūpolīši”, „Zemzari 1” atsavināšanas ierosinājumu.
 • Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 • Par papildinājumiem Rugāju novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr.7 (prot.Nr.15).
 • Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā” pieņemšanu.
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
 • Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvā.
 • Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
 • Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Rugāju novada
  pašvaldības nolikums” pieņemšanu.
 • Par saistošo noteikumu Nr.___ ”Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” pieņemšanu.
 • Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības darbinieku amata vienību sarakstā.
 • Par pašvaldībai izsniegto aizdevuma līgumu nosacījuma maiņu.
 • Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu izglītības iestādēs.