Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2015. gada 26.novembrī plkst. 10.00

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Rugāju novada Sociālās aprūpes centra „Rugāji" amata vienību un amatalgu sarakstā.
2. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Par Rugāju novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības zemes nomu.
4. Par pienākumu vērtību.