Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 24.janvārī sākums plkst. 14:00

Sākas plkst. 14.00

Rugāju novada domes 2013.gada 24.janvāra sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Rugāju novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildes apstiprināšanu

2. Par saistošo noteikumu Nr. _/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetu” apstiprināšanu.