Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 23. septembrī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra sēdes

DARBA KĀRTĪBA:
Sākas plkst. 14.00

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas nolikumā.
4. Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības zemes nomu.
7. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam.
8. Par autoceļu lietošanas ierobežojumu.
9. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īri.
10. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.
11. Par izmaiņām Rugāju novada domes Finanšu komitejā.
12. Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas amata vienību un amatalgu sarakstā.
13. Par grozījumiem Rugāju novada sociālās aprūpes centra „Rugāji" amata vienību un amatalgu sarakstā.
14. Par pārstāvja deleģēšanu Nodarbinātības Valsts aģentūras Balvu filiāles Konsultatīvajā padomē.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. S.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. P.
17. Par daļēju parāda par īri dzēšanu Z.V.
18. Par pamatlīdzekļa norakstīšanu.
19. Par noteikumu „Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Rugāju novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
20. Par noteikumu „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu"" apstiprināšanu.
22. Par saistošo noteikumu Nr.11/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Rugāju novada teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana"" apstiprināšanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā"" apstiprināšanu.
24. Par saistošo noteikumu Nr. 13/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Administratīvās atbildības noteikumi"" apstiprināšanu.
25. Par saistošo noteikumu Nr.14/2013 „Par pašvaldības nodevām" apstiprināšanu.
26. Par saistošo noteikumu Nr.15/2013 „Par Rugāju novada domes 2012.gada 15.marta saistošo noteikumu Nr. 4/2012 „Par aprūpi mājās" atzīšanu par spēku zaudējušiem" apstiprināšanu.
27. Par saistošo noteikumu Nr.16/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.
28. Par Privatizācijas komisijas ievēlēšanu.
29. Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.