Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013. gada 21. novembrī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2013.gada 21.novembra sēdes


DARBA KĀRTĪBA:


Sākas plkst. 14.00
1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par Rugāju novada domes Goda raksta piešķiršanu.
3. Par Rugāju novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.
4. Par dzīvojamās telpas īri M. Š.
5. Par dzīvojamās telpas īri M. O.
6. Par dzīvojamās telpas īri R. Z.
7. Par dzīvojamās telpas īri A. O.
8. Par pašvaldības zemes nomu.
9. Par atteikumu iznomāt pašvaldības zemi.
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
11. Par Rugāju novada domes 2013. gada 18. aprīļa lēmuma „Par zemes nomu" I.L. (protokols Nr.5, 4.§, 2.punkts) atcelšanu.
12. Par Rugāju novada domes 2013. gada 18. aprīļa lēmuma „Par zemes nomu" J.K. (protokols Nr.5, 4.§, 3.punkts) atcelšanu.
13. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Purvi".
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ezermaliņa", Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
15. Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata gala redakcijas pieņemšanu.
16. Par grozījumiem Rugāju novada Bāriņtiesas amata vienību un amatalgu sarakstā.
17. Par grozījumiem Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā.
18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu Teritoriālās organizācijas valdei plānoto aktivitāšu un pasākumu 2014.gadā nodrošināšanai.
19. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu tilta pār Vārnienes upi demontāžai.
20. Par transporta izdevumu segšanu M.M.
21. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
22. Par saistošo noteikumu Nr. _/2013 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu"" apstiprināšanu.
23. Par saistošo noteikumu „Nr.__/2013 „Kārtība kādā, Rugāju novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus" pieņemšanu.
24. Par noteikumu „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Rugāju novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
25. Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas komisijas izveidošanu.
26. Par saistošo noteikumu Nr.15/2013 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"" precizēšanu.
27. Par saistošo noteikumu Nr.16/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā" precizēšanu.
28. Par pašvaldības mantas novērtēšanas komisijas izveidošanu.
29. Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus.
30. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada Domes priekšsēdētājai S.Kapteinei.