Rugāju novada domes kārtējā sēde 2014.gada 21.augustā plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2014.gada 21. augusta sēdes
DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 14.00

1. Par grozījumiem Rugāju novada domes 17.04.2014. noteikumos „Rugāju novada bāriņtiesas nolikums”.

2. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu J.B.

3. Par izmaiņām Rugāju novada domes Pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvā.

4. Par izmaiņām Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

5. Par grozījumiem Rugāju novada domes 17.10.2013. noteikumos „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rugāju novada pašvaldībā”.

6. Par pašvaldības kustamās mantas - traktora piekabe-cisterna HTS 100 pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

7. Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu.

8. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3874 011 0202, 3874 011 0113, 3874 011 0137 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0024 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0100 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0311 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0166 piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

13. Par nekustamā īpašuma ,,Emmas” sadalīšanu.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0374.