Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 21.jūlijā plkst.14.00

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu
piešķiršanu.
2. Par zemes iznomāšanu.
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu.
5. Par zemes platības precizēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma sadali.
7. Par Vivitas Voites iesnieguma izskatīšanu.
8. Par Rugāju novada attīstības programmas izstrādi.
9. Par Vispārējās un juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
10. Par mednieku kluba “MMK MIERIŅI” vadītāja Ilmāra Štāla iesnieguma izskatīšanu.