Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 21.maijā plkst.14:00

1. Par Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra nolikuma apstiprināšanu.

2. Par pašvaldības zemes nomu V.B.

3. Par pašvaldības zemes nomu A.C.

4. Par pašvaldības zemes nomu A.K.

5. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 016 0022.

6. Par zemes vienības atdalīšanu un pievienošanu citam īpašumam.

7. Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

8. Par zobārstniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.

9. Par medības tiesību nodošanu.

10. Par 20.03.2015. lēmuma Nr.3 „Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014.-2016.gadam apstiprināšanu" precizēšanu.

11. Par telpu nomu.