Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 21.aprīlī plkst.14.00

Darba kārtībā:

 1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
 2. Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2011 „Par atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā” precizēšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīvnieki”.
 4. Par zemes gabala nomu.
 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 6. Par nosaukuma piešķiršanu.
 7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 8. Par atsevišķu zemes vienību atdalīšanu no īpašuma zemes.
 9. Par zemes vienību platības precizēšanu, apgrūtinājumu apstiprināšanu.
 10. Par mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Bērzu iela 5”
 11. Par ciemu statusa noteikšanu un adrešu aktualizāciju ciemos un viensētās.
 12. Par grozījumiem grāmatvedības uzskaites, kārtošanas un organizēšanas nolikumā.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu.
 14. Par grozījumiem Rugāju novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Rugāju sporta centrs” amata vienību sarakstā.
 15. Par privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 16. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas nolikumā.
 17. Par profesionālās pilnveides kursu maksas daļēju segšanu.
 18. Dažādi iesniegumi.