Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 21.martā sākums plkst. 14:00

Sākas plkst. 14.00

Rugāju novada domes 2013.gada 21.marta sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par deklarētās dzīvesvietas Liepu iela 10, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, anulēšanu M. V.

3. Par deklarētās dzīvesvietas „Kadiķi", Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, anulēšanu J. M.

4. Par zemes nomu.

5. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

6. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

7. Par adreses piešķiršanu.

8. Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs

9. Par zemes vienību platību precizēšanu.

10. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību un amatalgu sarakstā.

11. Par komunālo maksājumu parādu dzēšanu.

12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.

13. Par finanšu līdzekļu atgriešanu.