Rugāju novada domes kārtējā sēde 2014.gada 20.novembrī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2014.gada 20.novembra sēdes
DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 14.00

1. Par pašvaldības zemes nomuA. B.
2. Par adrešu piešķiršanu.
3. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem.
4. Par zemes vienību platību precizēšanu.
5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0028.
7. Par zemes vienību piekritību Rugāju novada pašvaldībai.
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes" darbības pilnveidošanai".
9. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu" pieņemšanu.
11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.
12. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu.