Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2011.gada 20.oktobrī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2011.gada 20.oktobra sēdes plānotā

Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada domes Atzinības raksta parauga un nolikuma apstiprināšanu.

2. Par Rugāju novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.

3. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

4. Par nekustamā īpašuma nosaukumu un adrešu piešķiršanu.

5. Par zemes gabalu iznomāšanu.

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

7. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumā „Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm un zemes starpgabaliem."(protokols Nr.6, 5.§) .

8. Par Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmuma „Par zemes gabalu iznomāšanu."(protokols Nr.16, 6.§) 2. punkta atcelšanu.

9. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.

10. Par apgrūtinājumu noteikšanu.

11. Par valstij piekritīgo zemi.

12. Par Rugāju novada domes 2011.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr. 9/2011 „Grozījumi Rugāju novada domes 2011.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011. gada budžetu""

apstiprināšanu.

13. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī - decembrī apstiprināšanu." (protokols Nr.16, 1.§).

14. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011.gada septembrī – decembrī apstiprināšanu." (protokols Nr.16, 2.§).

15. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes lēmumā „Par mēneša darba algas noteikšanu Rugāju novada vidusskolas direktorei." (protokols Nr.16, 11.§).

16. Par aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņa atlikšanu aizdevuma līgumam Nr.A2/1/10/756 trančes Nr.P-352/2010 ELFLA projekta „Saieta nama būvniecība Lazdukalna pagasta "Beņislavā Skolas ielā 3""īstenošanai.

17. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu saieta nama aprīkojuma (aizkari, žalūzijas) iegādei.

18. Par kustamās mantas atsavināšanas uzsākšanu.

19. Par traktora aprīkojuma – sniega lāpstas iegādi Lazdukalna pagasta komunālās saimniecības vajadzībām.

20. Par piedalīšanos projektu konkursā un iesnieguma iesniegšanu Sabiedrības Integrācijas fondā.

21. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.