Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 20.augustā plkst.14:00

Darba kārtība:

1. Par A. B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
2. Par E. Ā. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
3. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0099 un 3864 007 0033 platību precizēšanu.
4. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0118 un 3874 004 0119 platību precizēšanu.
5. Par pašvaldības zemes nomu I.N.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Zupāni", Lazdukalna pagastā Rugāju novadā.
7. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām.
8. Par dzīvojamās telpas īri R.K.
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Gaiļukalna kapsētas labiekārtošanai.
10. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijai.
11. Par vienreizējas prēmijas piešķiršanu par vilka nomedīšanu.
12. Par sociālās aprūpes centra "Rugāji" maksas pakalpojumu noteikšanu.
13. Par nekustamā īpašuma ,,Bezdelīga" atsavināšanas ierosināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma ,,Noriņas" atsavināšanas ierosināšanu.
15. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no S. G.
16. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no A. B.
17. Par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra speciālista amata vienības izveidošanu.