Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2014. gada 20. martā plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2014. gada 20. marta sēdes


DARBA KĀRTĪBA:
Sākas plkst. 14:00

1. Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
2. Par Kultūras nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par M.Stempera apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.
4. Par deklarētās dzīvesvietas (...) anulēšanu A. B.
5. Par deklarētās dzīvesvietas (...) anulēšanu S. N.
6. Par deklarētās dzīvesvietas (...) anulēšanu D. Z.
7. Par deklarētās dzīvesvietas (...) anulēšanu O.Z.
8. Par pašvaldības zemes nomu L. V.
9. Par pašvaldības zemes nomu P. M.
10. Par pašvaldības zemes nomu J. G.
11. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0024.
12. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 015 0018.
13. Par nekustamā īpašuma ,,Pustoškas" sadalīšanu.
14. Par nekustamā īpašuma ,,Arkuri" sadalīšanu.
15. Par adrešu datu sakārtošanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ezermaliņa".
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Strautiņi", Rugāju pagastā, Rugāju novadā.
18. Par Rugāju novada domes 21.03.2013. lēmuma ,,Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs" (protokols Nr.4, 8.§) precizēšanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā " pieņemšanu.
20. Par Rugāju bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
21. Par konkursa „Rugāju novada gada Jaunietis 2014" nolikuma apstiprināšanu.
22. Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu Izglītības un zinātnes organizētajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs".
23. Par ilgtermiņa aizņēmumu KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkās " īstenošanai.
24. Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu" pieņemšanu.
25. Par sociālā pabalsta piešķiršanu I.F.
26. Par Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2014.-2016.gadam apstiprināšanu.