Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2014. gada 20. februārī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2014.gada 20.februāra sēdes

DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 14.00

1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J. R.

2. Par pašvaldības zemes nomu V. T.

3. Par pašvaldības zemes nomu V. B.

4. Par nekustamā īpašuma ,,Aiztilte" sadalīšanu.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Jaunrikava" sadalīšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamajam īpašumam „Ozoli".

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

9. Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0200.

10. Par Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu.

11. Par ieejas biļešu cenas kultūras pasākumos apstiprināšanu.

12. Par grozījumiem Rugāju novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā.

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Z.I.

14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latgales kultūras centra izdevniecībai.

15. Par Rugāju novada pašvaldības iestādes sociālās aprūpes centrs „Rugāji" sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu maksas apstiprināšanu.

16. Par Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

17. Par valsts budžeta finansējuma 2014.gadam mācību literatūrai un mācību līdzekļiem sadalījumu.

18. Par Rugāju novada pašvaldības noteikumu „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība" apstiprināšanu.