Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013. gada 19. decembrī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2013.gada 19.decembra sēdes

DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 14.00

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Rugāju novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu.
4. Par pašvaldības zemes nomu B. K.
5. Par pašvaldības zemes nomu M. G.
6. Par nekustamā īpašuma "Mazie Meroni" sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma "Ezeriņš" sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma "Bundzenieki" sadalīšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību nekustamajam īpašumam "Ceriņmāja".
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Leitāni".
11. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
12. Par izmaiņām Privatizācijas komisijas sastāvā.
13. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr. __/2013 "Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 "Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu"" apstiprināšanu.