Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 19.novembrī, plkst.14:00

Darba kārtība:

1. Par Rugāju ūdentilpes nomu.
2. Par nekustamā īpašuma ,,Noriņas 1" atsavināšanas ierosināšanu.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ceriņmāja".
4. Par zemes vienības lietošanas mērķa piešķiršanu.
5. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu un uztura līguma slēgšanu.
6. Par parādu dzēšanu.
7. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no J. L.
8. Par nekustamā īpašuma „Mētra" atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Laimiņas" atsavināšanu.
10. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam „Lazdukalns".
11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.