Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 19. augustā plkst. 14:00

Sākas plkst. 14:00
Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta sēdes
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par Rugāju novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.
3. Par jaunatnes darba organizatora funkciju izpildi Rugāju novada pašvaldībā.
4. Par Rugāju novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju aprēķina un sadales pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām komisijas izveidošanu.
5. Par mācību programmu saskaņošanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.
6. Par Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora funkciju deleģēšanu.
7. Par deklarētās dzīvesvietas „Birzs", Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, anulēšanu I. B.
8. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Māriņas".
9. Par pašvaldības zemes nomu.
10. Par izlietotā dzeramā ūdens patēriņa aprēķina kārtību patērētājiem, kuri nav uzstādījuši ūdens skaitītājus.
11. Par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata projekta 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
12. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada sporta skolas ēkā" īstenošanu.
13. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā 3.kārtā" īstenošanu.
14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapsētu labiekārtošanai.
15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Ūdensroze".
16. Par ilgtermiņa aizņēmumu Sociālās aprūpes centra būvniecībai.
17. Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu.
18. Par izmaiņām Rugāju novada domes pastāvīgajās iepirkumu komisijas sastāvā.
19. Par Rugāju novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu.
20. Par grozījumiem Rugāju novada domes Finanšu nodaļas nolikumā.
21. Par nolikuma „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
22. Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums" apstiprināšanu.
23. Par deputāta Valda Anča pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
24. Par atļauju Sandrai Kapteinei savienot amatus.
25. Par atļauju Inesei Feldmanei savienot amatus.
26. Par atļauju Marutai Paiderei savienot amatus.
27. Par atļauju Eduardam Stalidzānam savienot amatus.
28. Par atļauju Olitai Losevai savienot amatus.
29. Par atļauju Arnoldam Zizlānam savienot amatus.
30. Par atļauju Andrim Leonam savienot amatus.
31. Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus.