Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 19.augustā plkst.10.00

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
3. Par apgrūtinājumu noteikšanu.
4. Par adrešu datu sakārtošanu.
5. Par nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu.
6. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu.
7. Par finansējuma piešķiršanu derīgo izrakteņu atradnes Ilgancis atlikušo krājumu aprēķinam un
atradnes topogrāfiskajai uzmērīšanai.
8. Par atsevišķas ieejas ierīkošanu zobārstniecības kabinetam un doktorātam.
9. Par Rugāju novada domes 2011.gada 19.augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2011 „Grozījumi
Rugāju novada domes 2011.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par Rugāju
novada pašvaldības 2011. gada budžetu”” apstiprināšanu.
10. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Ritai Krēmerei.