Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2014. gada 19.jūnijā plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2014.gada 19.jūnija sēdes plānotā
DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 14:00

1. Par I. M., R. M. un T. M. deklarēto dzīvesvietu ***.
2. Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3864 011 0130, 3864 011 0275, 3864 011 0060, 3864 011 0069 un 3864 002 0285.
3. Par nekustamā īpašuma ,,Brieži" sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma ,,Mežsētas" sadalīšanu.
5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
6. Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
7. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Bērīši" Rugāju pagastā.
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dubļukalna kapsētas labiekārtošanai.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vārnienes kapsētas labiekārtošanai.
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Benislavas krucifiksa remonta darbiem.
12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība".
13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu AS „Lauku avīze".
14. Par Rugāju novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
15. Par dalības maksas apstiprināšanu deju festivālam „Lustīgs šur, lustīgs tur".
16. Par saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu" pieņemšanu.
17. Par izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izdevumu atvieglošanu.
18. Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu.
19. Par Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
20. Par Rugāju stadiona maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
21. Par Rugāju novada domes Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu.
22. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada Domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei.