Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 19. maijā plkst.14.00

1. Par Rugāju novada izglītojamo apbalvošanas par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un

sabiedriskajās aktivitātēs Nolikuma apstiprināšanu.

2. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu

piešķiršanu.

3. Par saistošo noteikumu Nr.6/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā" pieņemšanu.

4. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.

5. Par Rugāju novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2011 „Par

atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novadā" precizēšanu.

6. Par zemes gabalu nomu.

7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

8. Par grozījumiem un papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā

Nr.19 „Par zemi zemes reformas pabeigšanai", prot. Nr.8.

9. Par grozījumiem Rugāju pagasta padomes 2006.gada 14.septembra lēmumā Nr.1 „Par

Latgales reģionālā atbalsta centra pret vardarbību izveidi Rugājos", prot. Nr.9.

10. Par nekustamā īpašuma sadali.

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Kaktusiņš".

12. Par Rugāju novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

13. Par saistošo noteikumu Nr.7/2011 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „„ParRugāju novada pašvaldības 2011.gada budžetu" pieņemšanu.

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam „Lāčukalns".

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē.