Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 19.februārī plkst. 14:00

Sākas plkst. 14.00

1. Par nekustamā īpašuma ,,Bērzmale” sadalīšanu.

2. Par nekustamā īpašuma ,,Nagliņi” sadalīšanu.

3. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 3864 006 0145.

4. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu.

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R. B.

6. Par pašvaldības zemes nomu I. L.

7. Par pašvaldības zemes nomu I. M.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu.

11. Par nekustamā īpašuma ,,Draviņas” atsavināšanas ierosināšanu.

12. Par nekustamā īpašuma ,,Mazās atpūtas” atsavināšanas ierosināšanu.

13. Par nekustamā īpašuma ,,Ritvari-2” atsavināšanas ierosināšanu.

14. Par nekustamā īpašuma „Zīle” atsavināšanu.

15. Par atbildīgā darbinieka nozīmēšanu vēlētāju parakstu apliecināšanai.

16. Par grozījumiem Lazdukalna feldšeru – veselības punkta amata vienību sarakstā.

17. Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2015.gadā pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.

18. Par nobraukuma normu apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības transportlīdzekļiem 2015.gadā.

19. Par dalību projektā „PROTI un DARI”.

20. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu 1991. gada barikāžu atceres 25. gadadienai.