Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 18.jūlijā sākums plkst. 14:00

Sākas plkst. 14.00
Rugāju novada domes 2013.gada 18.jūlija sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par pašvaldības zemes nomu.
3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
4. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012. gada 17. maija sēdes lēmumā „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu".
5. Par projekta „Rotaļu laukuma „Sienāzītis" izveide Saipetniekos" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds".
7. Par pakalpojumu maksas noteikšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2013 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu""apstiprināšanu.
9. Par Rugāju novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā un amata algas noteikšanu.