Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 18.jūnijā plkst.14:00

1. Par dzīvojamās telpas īri K. K.

2. Par dzīvojamās telpas īri D. R. un A. O.

3. Par grozījumiem 2009.gada 8.oktobra zemes nomas līgumā Nr.197 un 2009.gada 21.oktobra zemes nomas līgumā Nr.221 ar L. M.

4. Par grozījumiem 2009.gada 7.oktobra zemes nomas līgumā Nr.191 un 2009.gada 8.oktobra zemes nomas līgumā Nr.193 ar G. M.

5. Par pašvaldības zemes nomu Z. A.

6. Par zemes vienību platību precizēšanu.

7. Par nekustamā īpašuma ,,Elksnīši" sadalīšanu.

8. Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

9.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Upatnieku kapsētas labiekārtošanai.

10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība".

11. Par nekustamā īpašuma „Vītoli 1" atsavināšanu.

12. Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu pasākumā "Starpnovadu 16.vanadzēnu salidojums".

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Guļbūves nesošo konstrukciju renovācija" realizācijai.

14. Par saistošo noteikumu Nr.2/2015„Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Rugāju novadā"" apstiprināšanu.

15. Par Rugāju novada pašvaldības publiskā pārskata par 2014.gadu apstiprināšanu.

16. Par zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17. Par medību tiesību nodošanu biedrībai „Mednieku, makšķernieku klubs "MIERIŅI"".

18. Par medību tiesību nodošanu biedrībai „Lazdukalna mednieki".

19. Par Rugāju novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.