Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 18.aprīlī sākums plkst. 14:00

Sākas plkst. 14.00

Rugāju novada domes 2013.gada 18.aprīļa sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" apstiprināšanu.

3. Par zemes nomu.

4. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

5. Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu.

6. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Aizupīte"

7. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

9. Par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

10. Par ilgtermiņa aizņēmumu KPFI projekta „ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā " īstenošanai.

11. Par ilgtermiņa aizņēmumu KPFI projekta „ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā " īstenošanai.

12. Par nekustamā īpašuma „Rubeņi" atsavināšanu

13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sacensību organizēšanai.

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu gadagrāmatas „Tāvu zemes kalendars - 2014 " izdošanai.