RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE, 2011.gada 18.februārī plkst.10.00

Rugāju novada domes ārkārtas sēde

2011.gada 18.februārī plkst.10.00,

Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos

Darba kārtībā:

  1. Par Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietnieka V. Anča atbrīvošanu no amata.
  2. Par paraksta tiesību atcelšanu V. Ančam.
  3. Par Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu.
  4. Par atlīdzības noteikšanu Rugāju novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
  5. Par paraksta tiesību noteikšanu Rugāju novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
  6. Par izmaiņām novada domes izsoles komisijā.
  7. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai R.Krēmerei.