Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015. gada 17.decembrī plkst. 14:00

Darba kārtība:

1. Par pašvaldības zemes nomu M. N.

2. Par pašvaldības zemes nomu A. K. 3864 004 0249.

3. Par pašvaldības zemes nomu A. K. 3864 004 0256.

4. Par pašvaldības zemes nomu ,,Lācītis 6".

5. Par pašvaldības zemes nomu V. B.-Č.

6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar A. J.

7. Par nekustamā īpašuma ,,Rudens" sadalīšanu.

8. Par nekustamā īpašuma ,,Mākonīts" sadalīšanu.

9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 008 0046 platības precizēšanu.

10. Par nosaukuma ,,Pulksteņi" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

11. Par nosaukuma ,,Daigas" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

12. Par nosaukuma ,,Bērzkalne" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

13. Par nosaukuma ,,Droiski" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

14. Par dzīvojamās telpas īri J. I.

15. Par nekustamā īpašuma „Noriņas 1" atsavināšanu.

16. Par īstenošanas uzraudzības pārskata par Rugāju novada attīstības programmas 2013.-

2019.gadam īstenošanu 2013.-2015.gados apstiprināšanu.

17. Par Rugāju novada domes noteikumu "Rugāju novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību

sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtība" apstiprināšanu.

18. Par „Rugāju novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles

kārtība" apstiprināšanu.

19. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2015 „Grozījumi Rugāju novada domes 2015.gada 27.janvāra

saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Rugāju novada pašvaldības 2015.gada budžetu"

pieņemšanu.

20. Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada

23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības sociālās

palīdzības pabalstiem" pieņemšanu.

21. Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"

pieņemšanu.

22. Par pašvaldības pārstāvi projektā „PROTI un DARI".

Papildjautājumi:

1. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar A.N.
2. Par 2014.gada 17.aprīļa lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Grodiņi" atsavināšanu" (protokols Nr. 4, 12. §) atcelšanu.
3. Par tiešo līdzdalību SIA „Balvu autotransports".
4. Par tiešo līdzdalību SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība".

5. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" pieņemšanu.