Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 17. oktobrī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2013.gada 17.oktobra sēdes

DARBA KĀRTĪBA:


Sākas plkst. 14.00

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

2. Par pašvaldības zemes nomu.

3. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īri.

4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapsētas labiekārtošanai.

5. Par izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izdevumu atvieglošanu.

6. Par papildus finansējuma nodrošinājumu projektam.

7. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu maksas pakalpojumos, sakarā ar pāreju uz euro valūtu no 2014.gada 1.janvāra.

8. Par valsts 2013.gada septembrim – novembrim piešķirtās mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu.

9. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta lēmumā „Par ilgtermiņa aizņēmumu Rugāju sociālās aprūpes centra būvniecības 2.kārtai".

10. Par Rugāju novada domes, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumu apstiprināšanu.

11. Par Rugāju novada domes administrācijas nolikuma apstiprināšanu.

12. Par Dokumentu aprites noteikumu apstiprināšanu.

13. Par saistošo noteikumu Nr.17/2013 „Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā" apstiprināšanu.

14. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada Domes priekšsēdētājai S.Kapteinei.