Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 17.septembrī plkst.14:00

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas nolikumā.
2. Par būves nojaukšanu.
3. Par nosaukuma ,,Niedrusala" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
4. Par nosaukuma ,,Laimiņas" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
5. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar J. K.
6. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu.
7. Par transporta izdevumu segšanu I. M.
8. Par nekustamā īpašuma „Noriņas" atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Bezdelīga" atsavināšanu.
10.Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2015.gada septembrī-decembrī pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.
11. Par izmaiņām Rugāju novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
12. Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmu īstenošanai, Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

13. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu 2015.gada septembrim - decembrim.

14. Par autobusa iegādi

15. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Rugāju novada Eglaines pamatskolai.

Papildjautājumi:

1. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0033 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par nosaukuma ,,Dzelzceļi" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
3. Par nosaukuma ,,Krūmēni" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.