Rugāju novada domes kārtējā sēde 2014.gada 17.septembrī plkst. 10:00

Rugāju novada domes 2014.gada 17.septembra sēdes
DARBA KĀRTĪBA:


Sākas plkst. 10.00

1. Par 01.08.2013. Dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 8-2/4 izbeigšanu ar L. L.

2. Par dzīvojamās telpas īri S. A.

3. Par dzīvojamās telpas īri S. L.

4. Par pašvaldības zemes nomu.

5. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

6. Par zemes vienību piekritību Rugāju novada pašvaldībai.

7. Par zemes vienības platības precizēšanu.

8. Par nekustamā īpašuma ,,Kadiķīši” sadalīšanu.

9. Par būvju nojaukšanu.

10. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu.

11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Čušļu kapsētas labiekārtošanai.

12. Par transporta izdevumu segšanu I.M.

13. Par G.B. ievietošanu sociālās aprūpes centrā „Rugāji”

14. Par pašvaldības kustamās mantas - autobusa SETRA S 210 HD atsavināšanas veida apstiprināšanu.

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Nāc un dari, jo Tu vari!”

16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu interešu izglītības programmām.

17. Par Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2014.gadā pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.

18. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu 2014.gada septembrim – decembrim.

19. Par saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvārasaistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu” pieņemšanu.

20. Par Rugāju novada domes noteikumu “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Rugāju novadā” apstiprināšanu.