Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2014. gada 17. jūlijā plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2014.gada 17.jūlija sēdes
DARBA KĀRTĪBA:


Sākas plkst. 14.00

1. Par nekustamā īpašuma ,,Mežmalas" sadalīšanu.
2. Par adrešu piešķiršanu.
3. Par pašvaldības zemes nomu A. A.
4. Par pašvaldības zemes nomu A. A.
5. Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3864 002 0135, 3864 002 0096 un 3864 002 0288.
6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sociālo pakalpojumu izveidošana Rugāju novada Lazdukalna pagastā".
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā".
8. Par finansiālu atbalstu A. F.
9. Par dalības maksas apstiprināšanu pasākumā „Atklātās Austrumlatvijas sacensības šaušanā 2014" .
10. Par dzīvojamās telpas īri M.N.
11. Par Pakalpojuma līguma Nr. 8-2/35 izbeigšanu ar D. D.
12. Par kustamās mantas (autobuss SETRA S 210 HD) pārdošanu izsolē un izsoles nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Rugāju novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.